Manager Externe Communicatie (m/f/x) bij Actiris

De functie in het kort

Actiris is op zoek naar een enthousiaste (m/f/x)

Manager Externe Communicatie
(ref. REQ286)

die het team Externe Communicatie binnen de Directie Communicatie zal leiden.

De Dienst Externe Communicatie bestaat uit een tiental personen en:

 • draagt bij tot de positionering van Actiris als belangrijke speler op het gebied van werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de verschillende doelgroepen: werkzoekenden en werkgevers;
 • communiceert over de verschillende producten en diensten van Actiris en zijn partners aan Brusselse werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en omgeving om de bekendheid, het begrip en het gebruik te verbeteren.

Als manager beheer je een dynamisch team en zorg je voor de strategie achter de acties van de dienst. Zo zorg je voor een doeltreffende en gerichte communicatie van Actiris naar onze verschillende doelgroepen. Je rapporteert aan de Directeur Communicatie.

Verder verwachten we dat je:

 • helpt bij het ontwikkelen van een visie voor de verdere ontwikkeling van de externe communicatie van Actiris en weet je deze visie perfect om te zetten in een heldere communicatiestrategie;
 • het jaarlijkse actieplan voor de externe communicatie opstelt en implementeert en dit vanuit de algemene communicatiestrategie;
 • de Dienst Externe Communicatie aanstuurt en je alle externe communicatie coördineert zodat deze perfect in lijn is met de gekozen strategie en aanpak, door o.a.:

o de gepaste kanalen voor de communicatie met de doelgroepen te bepalen;
o externe communicatiecampagnes te coördineren,
o externe evenementen voor werkgevers te begeleiden;
o de deelname van Actiris aan jobbeurzen te garanderen;
o te zorgen voor het beheer en de verdere ontwikkeling van de externe digitale kanalen;

 • het budget van de dienst beheert;
 • zorgt dat het team over voldoende middelen beschikt die nodig zijn om hun opdrachten uit te voeren;
 • de activiteiten van het team coördineert en op een doeltreffende en efficiënte manier rangschikt;
 • het werk goed verdeelt binnen het team en daarbij rekening houdt met de motivatie, de vaardigheden en de talenten van de leden en met de behoeften van de organisatie;
 • de medewerkers regelmatig ondersteunt en opvolgt en de nodige gesprekken voert (functie-, opvolgings-, evaluatie-, herkaderings- en exitgesprekken);
 • het administratieve, organisatorische en financiële aspect van het team beheert;
 • anticipeert op de gevolgen van je beslissingen voor andere diensten en je hierover overlegt en communiceert;
 • de managementcultuur van de organisatie uitdraagt (“Charter van de Manager”).

Wie zijn wij?

Als Brusselse overheidsdienst is Actiris de belangrijkste speler op de Brusselse arbeidsmarkt. Met ongeveer 1500 medewerkers helpen we elke dag werkzoekenden aan het werk en werkgevers aan competente en gemotiveerde medewerkers. Hiervoor werken wij nauw samen met een groot aantal partners.

Onze waarden zijn samenwerking, respect en oplossingsgerichtheid, met als rode draad de wens om efficiënte en relevante diensten aan te bieden.

Website: www.actiris.brussels

Wie zoeken we?

Je beschikt over een Masterdiploma (of equivalent) en hebt minstens 2 jaar ervaring in communicatiemanagement in minstens 2 van onderstaande taken:

 • redactie en voorbereiding van communicatieplannen;
 • bedenken en ontwikkelen van creatieve en/of innovatieve communicatie-acties;
 • toepassen van hedendaagse communicatiemiddelen, o.a. Google analytics, AdWords, SEO en SEA, etc.;
 • nauwgezet opvolgen van de laatste trends en updates in de communicatiewereld;
 • fungeren als de schakel tussen de interne diensten en de externe klanten.

Je hebt ook minstens 1 jaar ervaring in projectmanagement of teammanagement, in minstens 2 van onderstaande taken:

 • verzamelen en voorbereiden van de informatie voor het goede verloop van een project;
 • bepalen van de middelen en verwachte resultaten;
 • bepalen van de belangrijkste fases alsook het opstellen van een planning om de tijdige verwezenlijking van de producten te garanderen;
 • over de voortgang van het project waken door de nodige aanpassingen door te voeren;
 • gebruikmaken van verschillende projectmanagementtools – en technieken;
 • beheren van het budget van de lopende projecten;
 • deelnemen aan de ontwikkeling van de algemene strategie van de directie/de organisatie;
 • waken over een goede werkverdeling onder de medewerkers, rekening houdend met de motivatie, competenties en talenten van elke medewerker;
 • opstellen van het actieplan en erop toezien dat de bronnen en middelen beschikbaar zijn om de opdrachten uit te voeren;
 • ondersteunen en begeleiden van medewerkers in hun individuele professionele ontwikkeling;
 • beheren van het budget van de dienst.

Het is bovendien belangrijk dat je in staat bent om:

 • de kwaliteiten van de medewerkers te erkennen, hen te stimuleren in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te kennen en je eigen leiderschapsstijl aan hen aan te passen.
 • medewerkers te begeleiden in hun groei en gericht feedback te geven over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
 • de groepsgeest te bevorderen door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • beslissingen te nemen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties te ondernemen om deze beslissingen uit te voeren.
 • verbanden te leggen tussen verschillende gegevens, alternatieven te genereren en sluitende conclusies te trekken.

Een actieve kennis van het Frans is trouwens een flinke troef!

De soorten redeneervermogens, gedragsgerichte en technische competenties waarop je zal getest worden, alsook verdere details over de deelnemingsvoorwaarden die nodig zij voor deze job, vind je in het selectiereglement. Neem dit zeker grondig door voor je solliciteert. 

Wat bieden we?

Er is 1 vacante plaats bij Actirisbij de Dienst Externe Communicatie. Je wordt aangeworven als Attaché met de bijhorende weddeschaal (A200). De minimum aanvangswedde bedraagt 58;139,09 euro (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Waarom kiezen voor Actiris?

Onze werknemers zijn een weerspiegeling van de Brusselse populatie: diversiteit op de werkvloer is niet enkel een objectief, het is onze dagelijkse realiteit.
Overeenkomstig onze waarden hechten wij belang aan het evenwicht tussen het privé- en beroepsleven en het welzijn van onze medewerkers.

Als werkgever:

 • zorgen we voor een optimaal evenwicht tussen het privé- en beroepsleven, dankzij 35 jaarlijkse verlofdagen, een glijdend uurrooster en de mogelijkheid om van thuis te werken, als de functie het toelaat.
 • stimuleren we uw persoonlijke en professionele ontplooiing door jaarlijks 11 opleidingsdagen aan te bieden, in overeenstemming met je functie, je behoeften en je ambities.
 • geven we om het milieu en streven we naar een duurzame samenleving, je kunt gemakkelijk met de bus, tram, trein of fiets naar het werk komen. We bieden een of meerdere abonnementen voor openbaar vervoer, maar ook een Villo-abonnement en een fietsvergoeding aan. Bovendien kan je elektrische fietsen lenen op uw werkplek.
 • zorgen we voor je gezondheid door het organiseren van screenings en hulp bij bepaalde medische en paramedische kosten, evenals een hospitalisatie- en een tandzorgverzekering.
 • bieden we ten slotte ook voordelen voor uw kinderen, organiseren we initiatieven die gericht zijn op zuiniger leven (bibliotheek, uitlenen van diverse apparatuur), culturele activiteiten tegen gereduceerde prijzen, enz.

Contract en voordelen:

 • Een voltijdse statutaire benoeming;
 • Een bruto maandsalaris van 5215 € voor 5 jaren anciënniteit (5770 € voor 10 jaren anciënniteit; 6140 € voor 15 jaren anciënniteit)
 • Hospitalisatie- en een tandzorgverzekering;
 • Gratis abonnement openbaar vervoer op basis van je domicilie;
 • Maaltijdcheques van 8€;
 • De mogelijkheid om een taalpremie aan te vragen van 340 à 450€ bruto/maand.

Interesse? Solliciteer nu!

Klik op deze link en dit ten laatste op 09/03/2023.

Vergeet niet om uw cv en motivatiebrief toe te voegen en andere documenten indien je dit wenst.

We zullen je kandidatuur aandachtig lezen en je op de hoogte brengen van het gevolg dat wij eraan zullen geven. Indien jouw kandidatuur wordt geselecteerd, zal je worden uitgenodigd voor een preselectie (gesprek en/of test). Vervolgens zullen de weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een jurygesprek en/of assessment.

Actiris: werk voor iedereen! Wij kiezen onze medewerkers op basis van hun competenties. Wij maken geen onderscheid naar leeftijd, seksuele geaardheid, huidskleur, geloof, handicap, levensbeschouwing of nationaliteit.

Ben je een persoon met een handicap? Vermeld dit dan in je kandidatuur! Wij stellen eventuele aanpassingen voor zodat je gemakkelijk aan de aanwervingsprocedure kunt deelnemen en comfortabel kunt werken in onze organisatie.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.