PRIVACYBELEID

1.     PRIVACYBELEID VAN PUB

Het onderhavige Privacybeleid garandeert aan de Gebruikers en aan alle andere personen, met uitzondering van rechtspersonen, die van de diensten en/of publicaties van de naamloze vennootschap “THENEWPUB” (hierna “PUB” genoemd) gebruik willen maken (hierna de “Gebruikers” genoemd), dat hun persoonlijke gegevens (hierna de “Gegevens” genoemd) verzameld en verwerkt zullen worden overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet” genoemd).

Het Privacybeleid maakt samen met de Algemene voorwaarden en de Disclaimer deel uit van een contractueel geheel.  

2.     INFORMATIE MET BETREKKING TOT PUB

De website www.pub.be wordt beheerd door de naamloze vennootschap “THENEWPUB” (hierna “PUB” genoemd), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue Louvrex 95, 4000 Luik en die ingeschreven is bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0630.657.079.

PUB treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot de Gegevens die aan haar worden meegedeeld. De exploitatiezetel van PUB is gesitueerd te Leuvensesteenweg 656, B-1030 Brussel. 

3.     AANGIFTE BIJ DE PRIVACYCOMMISSIE

In overeenstemming met de Wet, in het bijzonder Hoofdstuk V, art. 17, heeft PUB een aangifte bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gedaan, waardoor het haar toegestaan is Gegevens van haar Gebruikers te verzamelen en te verwerken.

4.     VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

PUB verklaart en garandeert aan de Gebruikers dat hun Gegevens op een eerlijke en rechtmatige wijze worden verzameld. Het gaat om Gegevens die noodzakelijk zijn:

PUB verzamelt de Gegevens die het mogelijk maken de Gebruikers toegang te verlenen tot de publicaties en/of diensten. Het gaat met name om gegevens met betrekking tot persoonlijke informatie (naam, voornaam, adres, e-mailadres, enz.) die op vrijwillige basis aan PUB worden meegedeeld. De noodzakelijke Gegevens zijn aangeduid met een sterretje. Elke andere vorm van informatie is facultief en het invullen ervan impliceert dat de Gebruiker ermee akkoord gaat deze informatie aan PUB te verstrekken.

De door PUB verzamelde gegevens stellen haar in staat:

De Gegevens kunnen gebruikt worden voor doeleinden van direct marketing. In dat geval zullen de Gebruikers zich overeenkomstig artikel 5 tegen de verwerking van hun Gegevens kunnen verzetten.

De Gegevens zullen niet aan derden meegedeeld worden dan indien zij via een overeenkomst of een commerciële relatie met PUB zijn verbonden, en zulks enkel binnen de grenzen van hetgeen in de overeenkomst is voorzien of hetgeen noodzakelijk is voor de commerciële relatie.

De Gegevens kunnen ook worden meegedeeld aan een gerechtelijke of administratieve overheid indien dergelijke mededeling vereist is, en binnen de grenzen van hetgeen noodzakelijk is om aan het verzoek van de desbetreffende overheid te kunnen beantwoorden.

De Gegevens zullen door de Gebruikers up-to-date worden gehouden overeenkomstig de op hen krachtens de Algemene voorwaarden rustende verplichtingen. Vanaf de ontvangst van de Gegevens verbindt PUB zich ertoe in te staan voor het actualiseren ervan, zodat ze correct en actueel blijven.

PUB zal de Gegevens bijhouden voor een duur die niet langer zal zijn dan noodzakelijk is met het oog op de onder huidig punt 4 beschreven doeleinden.

Door het onderschrijven van een abonnement of de inschrijving voor een breakfast session erkent de Gebruiker kennis te hebben genomen van en zijn/haar akkoord te hebben verleend met betrekking tot het Privacybeleid. Het verzamelen en verwerken van Gegevens is met name noodzakelijk voor de uitvoering van een abonnementscontract dat door de Gebruiker onderschreven is en/of voor diens inschrijving bij een breakfast session in de gevallen en onder de voorwaarden voorzien in de Algemene Voorwaarden.

De website www.pub.be gebruikt cookies om het navigeren te verbeteren en te vergemakkelijken. Die cookies laten toe bepaalde gegevens te registreren, zoals de taalkeuze, de sessie, de verbindingsgegevens, het winkelmandje en de inhoud ervan, alsmede Google Analytics-gegevens om het aantal websitebezoeken bij te houden. Ze laten eveneens toe aan de Gebruiker informatie of boodschappen te bezorgen die hem/haar kunnen interesseren. Het gebruik van cookies kan beïnvloed worden door uw browser te configureren, naar gelang van de beschikbare opties van de gebruikte browser.

5.     RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

De Gebruikers genieten de in dit artikel bepaalde rechten opdat zij controle kunnen uitoefenen over hun Gegevens.

De Gebruikers kunnen aan PUB vragen hen informatie te verstrekken met betrekking tot de Gegevens die zij bijhoudt, met betrekking tot het nagestreefde doel, alsmede met betrekking tot de uitgevoerde verwerking. PUB verbindt zich ertoe dergelijke verzoeken te beantwoorden binnen een termijn van 45 dagen vanaf de ontvangst ervan.

De Gebruikers kunnen eveneens hun recht uitoefenen om de aan PUB meegedeelde Gegevens te corrigeren of te verwijderen. Indien de Gebruiker een verzoek hiertoe aan PUB richt, verbindt deze zich ertoe de gegeven instructies te respecteren binnen een termijn van 1 maand te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek. De Gebruiker kan zich niet verzetten tegen een verwerking van Gegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een abonnementsovereenkomst of de deelname aan een breakfast session. De Gebruikers beschikken evenwel over het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van hun Gegevens, indien zij daartoe voldoende rechtvaardigingsgronden aanhalen. PUB zal het verzoek beantwoorden binnen een termijn van 1 maand te rekenen vanaf de ontvangst ervan. Indien de Gegevens worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing, zullen de Gebruikers zich daartegen kunnen verzetten zonder opgave van redenen.

6.     VEILIGHEIDSMAATREGELEN

PUB verbindt zich ertoe de veiligheid van de verzamelde Gegevens te garanderen, door er met name voor te zorgen dat het aantal personen die toegang hebben tot die Gegevens wordt beperkt tot hetgeen door PUB noodzakelijk wordt geacht om de beoogde doeleinden te bereiken. PUB verbindt zich er ook toe de veiligheidsmaatregelen te treffen die zij nodig acht om de strijd aan te binden met eventuele inmengingen van derden of van ongewenste personen. PUB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit enige tekortkoming of nalatigheid in hoofde van de Gebruiker.

7.     WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

PUB heeft het recht om het Privacybeleid eenzijdig en op elk moment te wijzigen. Het gewijzigde Privacybeleid zal worden meegedeeld aan de Gebruikers. De Gebruikers kunnen zich ertegen verzetten aan de hand van de in artikel 5 bepaalde rechten.

8.     PUB CONTACTEREN?

Voor verdere informatie kunt u PUB steeds contacteren op de volgende manier: