PRIVACYBELEID

1. PRIVACYBELEID VAN PUB

Het onderhavige Privacybeleid garandeert aan de Gebruikers en aan alle andere personen, met uitzondering van rechtspersonen, die van de diensten en/of publicaties van de naamloze vennootschap “THENEWPUB” (hierna “PUB” genoemd) gebruik willen maken (hierna de “Gebruikers” genoemd), dat hun persoonlijke gegevens (hierna de “Gegevens” genoemd) verzameld en verwerkt zullen worden overeenkomstig de wetgeving van kracht in België en meer bepaald het Algemeen reglement bescherming persoonsgegevens 2016/679 (hierna de “Wet” genoemd).

Het Privacybeleid maakt samen met de Algemene voorwaarden en de Disclaimer deel uit van een contractueel geheel.

2. INFORMATIE MET BETREKKING TOT PUB

De website www.pub.be wordt beheerd door de naamloze vennootschap “THENEWPUB” (hierna “PUB” genoemd), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Barastraat 173-177, B-1070 Brussel en die ingeschreven is bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0630.657.079.

PUB treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot de Gegevens die aan haar worden meegedeeld. De exploitatiezetel van PUB is gesitueerd te Barastraat 173-177, B-1070 Brussel.

Philippe Warzée, directeur-uitgever van PUB, treedt ook op als vertegenwoordiger voor de bescherming van de geggevens.

3. VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

PUB verklaart en garandeert aan de Gebruikers dat hun Gegevens op een eerlijke en rechtmatige wijze worden verzameld. Het gaat om Gegevens die noodzakelijk zijn:

 • om een abonnementscontract te onderschrijven,
 • voor de inschrijving voor een breakfast session,
 • om zich te abonneren op de newsletter,
 • voor de contactrubriek,
 • voor het bijwonen van een event,
 • om zich kandidaat te stellen voor een door PUB voorgestelde job.

PUB verzamelt de Gegevens die het mogelijk maken de Gebruikers toegang te verlenen tot de publicaties en/of diensten. Het gaat met name om gegevens met betrekking tot persoonlijke informatie (naam, voornaam, adres, e-mailadres, enz.) die op vrijwillige basis aan PUB worden meegedeeld. De noodzakelijke Gegevens zijn aangeduid met een sterretje. Elke andere vorm van informatie is facultief en het invullen ervan impliceert dat de Gebruiker ermee akkoord gaat deze informatie aan PUB te verstrekken.

De door PUB verzamelde gegevens stellen haar in staat:

 • de Gebruikers toegang te verlenen tot de publicaties en/of diensten die door PUB worden aangeboden,
 • de Gebruikers te contacteren (via newsletter, wijzigingen aan de algemene voorwaarden, de disclaimer en het privacybeleid, antwoorden op verzoeken van Gebruikers, enz.)
 • de Gebruikers te factureren,
 • haar activiteiten verder uit te breiden dankzij een analyse van de informatie (bijvoorbeeld aan de hand van statistieken), teneinde de Gebruikers beter van dienst te kunnen zijn.

De Gegevens kunnen gebruikt worden voor doeleinden van direct marketing. In dat geval zullen de Gebruikers zich overeenkomstig artikel 4 tegen de verwerking van hun Gegevens kunnen verzetten.

Wanneer wij een rechtmatig belang hebben, in het kader van onze marketingactiviteiten, of in het kader van de concrete uitvoering van onze economische activiteiten (rechtsgrondslag: artikel 6f van het privacyreglement), kunnen de gegevens ook worden gebruikt voor marktonderzoek dat wordt georganiseerd door PUB of door derden waarmee PUB een partnerschap heeft/gemeenschappelijke belangen heeft/...

De Gegevens zullen niet aan derden meegedeeld worden dan indien zij via een overeenkomst of een commerciële relatie met PUB zijn verbonden, en zulks enkel binnen de grenzen van hetgeen in de overeenkomst is voorzien of hetgeen noodzakelijk is voor de commerciële relatie.

De Gegevens kunnen ook worden meegedeeld aan een gerechtelijke of administratieve overheid indien dergelijke mededeling vereist is, en binnen de grenzen van hetgeen noodzakelijk is om aan het verzoek van de desbetreffende overheid te kunnen beantwoorden.

De Gegevens zullen door de Gebruikers up-to-date worden gehouden overeenkomstig de op hen krachtens de Algemene voorwaarden rustende verplichtingen. Vanaf de ontvangst van de Gegevens verbindt PUB zich ertoe in te staan voor het actualiseren ervan, zodat ze correct en actueel blijven.

PUB zal de Gegevens bijhouden voor een duur die niet langer zal zijn dan noodzakelijk is met het oog op de onder huidig punt 3 beschreven doeleinden.

Door het onderschrijven van een abonnement of de inschrijving voor een breakfast session erkent de Gebruiker kennis te hebben genomen van en zijn/haar akkoord te hebben verleend met betrekking tot het Privacybeleid. Het verzamelen en verwerken van Gegevens is met name noodzakelijk voor de uitvoering van een abonnementscontract dat door de Gebruiker onderschreven is en/of voor diens inschrijving bij een breakfast session in de gevallen en onder de voorwaarden voorzien in de Algemene Voorwaarden.

De website www.pub.be gebruikt cookies om het navigeren te verbeteren en te vergemakkelijken. Die cookies laten toe bepaalde gegevens te registreren, zoals de taalkeuze, de sessie, de verbindingsgegevens, het winkelmandje en de inhoud ervan, alsmede Google Analytics-gegevens om het aantal websitebezoeken bij te houden. Ze laten eveneens toe aan de Gebruiker informatie of boodschappen te bezorgen die hem/haar kunnen interesseren. Het gebruik van cookies kan beïnvloed worden door uw browser te configureren, naar gelang van de beschikbare opties van de gebruikte browser.

4. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

De Gebruikers genieten de in dit artikel bepaalde rechten opdat zij controle kunnen uitoefenen over hun Gegevens.

De Gebruikers kunnen aan PUB vragen om toelichting te geven bij de bijgehouden Gegevens, bij het doel ervan en bij de verwerking ervan. Meer bepaald beschikken de Gebruikers over de volgende rechten: het recht om gegevens te verwijderen of te corrigeren, het recht om de verwerking ervan stop te zetten of te beperken en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Zodra de vraag van de Gebruiker is ontvangen, verbinbdt PUB er zich toe om hier zo snel mogelijk aan te voldoen.

Indien de Gebruiker een verzoek betreffende de bovengenoemde rechten stelt, PUB zal het verzoek beantwoorden binnen een termijn van 1 maand te rekenen vanaf de ontvangst ervan.

5. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

PUB verbindt zich ertoe de veiligheid van de verzamelde Gegevens te garanderen, door er met name voor te zorgen dat het aantal personen die toegang hebben tot die Gegevens wordt beperkt tot hetgeen door PUB noodzakelijk wordt geacht om de beoogde doeleinden te bereiken. PUB verbindt zich er ook toe de veiligheidsmaatregelen te treffen die zij nodig acht om de strijd aan te binden met eventuele inmengingen van derden of van ongewenste personen. PUB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit enige tekortkoming of nalatigheid in hoofde van de Gebruiker.

6. WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

PUB heeft het recht om het Privacybeleid eenzijdig en op elk moment te wijzigen. Het gewijzigde Privacybeleid zal worden meegedeeld aan de Gebruikers. De Gebruikers kunnen zich ertegen verzetten aan de hand van de in artikel 4 bepaalde rechten.

7. PUB CONTACTEREN?

Voor verdere informatie kunt u PUB steeds contacteren op de volgende manier:

 • Per telefoon, op het nummer + 32 (0)2 730 09 94
 • Per e-mail, op het volgende adres: redactie@pub.be
 • Per post, op het adres van de exploitatiezetel: Barastraat 173-177, B-1070 Brussel.

U kunt PUB contacteren voor elke uitoefening van de rechten vermeld in punt 4:

laetitia.fervaille@pub.be

bart.brusseleers@pub.be

 

Privacybeleid THENEWPUB – laatste aanpassing : 16/02/2021