ALGEMENE VOORWAARDEN

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden (hierna de ‘Voorwaarden’) zijn toepasselijk op elke inschrijving op een abonnement, op elektronische of andere wijze (hierna een ‘Abonnement’) op de website www.PUB.be (hierna de ‘Website’). De Voorwaarden regelen het Abonnementscontract dat wordt gesloten tussen de natuurlijke of rechtspersoon die inschrijft op het bewuste Abonnement (hierna de ‘Inschrijver’) en de naamloze vennootschap THENEWPUB, met maatschappelijke zetel Arianelaan 5, B-1200 Brussel, ingeschreven bij de K.B.O. onder het nummer 0630.657.079 (hierna ‘PUB’). De Voorwaarden vormen samen met de wettelijke vermeldingen en het vertrouwelijkheidsbeleid één contractueel geheel. Elke inschrijving op een Abonnement impliceert van rechtswege de aansluiting bij en aanvaarding van de Voorwaarden. De Voorwaarden hebben voorrang op eender welk ander document waarop de Inschrijver zich zou kunnen beroepen, tenzij in het betrokken document uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het voorrang heeft op de Voorwaarden. Een dergelijk document dient het uitdrukkelijk akkoord van PUB te bevatten; is dat niet het geval, dan wordt het geacht nietig te zijn en geen enkele uitwerking te hebben. Tussen de contractuele documenten wordt de onderstaande volgorde van voorrang vastgesteld: 1. Abonnement (contract) 2. Algemene voorwaarden.

1.2 Wijzigingen

PUB heeft het recht de Voorwaarden eenzijdig en gelijk wanneer te wijzigen. In geval van wijziging zijn de Voorwaarden waarmee rekening dient te worden gehouden voor een Abonnement die welke toepasselijk zijn op het ogenblik van inschrijving op het Abonnement, tenzij de Inschrijver uitdrukkelijk akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden.

1.3 Aanvaarding

De Voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard, en de Inschrijver erkent er kennis van te hebben gekregen, zodra deze Inschrijver het vakje ad hoc heeft aangevinkt. Aldus geldt het sluiten van een Abonnementscontract als instemming met deze algemene voorwaarden.

1.4 Deelbaarheid

Indien één of meer punten van deze Voorwaarden ongeldig of niet toepasselijk wordt (worden) geacht, dan wordt (worden) het (ze) geïnterpreteerd en aangepast binnen de grenzen van wat redelijkerwijze noodzakelijk is om dat punt (die punten) geldig en uitvoerbaar te maken en conform aan zijn (hun) initiële bedoeling. Bovendien heeft een dergelijke ongeldigheid of niet-toepasselijkheid geen weerslag op de andere punten.

2. ABONNEMENT

2.1 Aanbod

PUB stelt verschillende Abonnementsformules voor waarvan de rechten en bepalingen betreffende de publicaties en/of diensten (hierna ‘Pack’) nader worden toegelicht op de Website.

2.2 Inschrijving op en bekrachtiging van een Abonnement

Om te beginnen dient de Inschrijver het Pack te kiezen waarop hij zich wenst te abonneren. Vervolgens wordt hij verzocht de gegevens te verstrekken die nodig zijn om het Abonnementscontract te sluiten. De Inschrijver verbindt zich ertoe zijn gegevens (hierna de ‘Gegevens’) te verstrekken en verzekert aan PUB dat ze juist en volledig zijn. Dankzij deze Gegevens kan PUB aan de Inschrijver de publicaties en/of diensten leveren die deel uitmaken van zijn Pack. In de fase van definitieve bevestiging van de bestelling van een welbepaald Abonnement dient de Inschrijver de conformiteit te controleren van de Gegevens die hij aan PUB heeft bezorgd. Indien blijkt dat de Inschrijver onjuiste Gegevens heeft ingevoerd of Gegevens die niet beantwoorden aan de werkelijkheid, dan is hij gehouden ze onmiddellijk te wijzigen, i.e. vóór de bevestiging van zijn bestelling, opdat PUB over juiste en volledige informatie zou beschikken. PUB is niet aansprakelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit fouten die de Inschrijver maakt bij het invoeren van zijn Gegevens. Overeenkomstig punt 1.3 erkent de Inschrijver, als gevolg van de bevestiging van zijn bestelling, dat hij kennis heeft genomen van de Voorwaarden en er onvoorwaardelijk mee instemt. Zodra de Inschrijver zijn bestelling heeft bevestigd, krijgt hij een e-mail ter bevestiging (hierna het ‘E-mailbericht’) op het e-mailadres dat hij eerder zal hebben opgegeven. Dit E-mailbericht bevat alle informatie die de Inschrijver verstrekt wanneer hij zijn bestelling plaatst evenals de gedetailleerde beschrijving van het gekozen Pack.

2.3 Wijzigingen

Wijzigt de Inschrijver van adres na op zijn Abonnement te hebben ingeschreven of indien andere Gegevens betreffende de Inschrijver zouden veranderen, dan verbindt hij zich ertoe de nieuwe Gegevens aan PUB te bezorgen. PUB is niet aansprakelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit de nalatigheid op dit vlak vanwege de Inschrijver.

2.4 Betaling

De prijzen zijn opgegeven in euro en omvatten, voor een levering in de BENELUX, de verzendingskosten. De verzendingskosten voor leveringen buiten de BENELUX kunnen extra kosten omvatten in functie van de plaats van levering. Deze extra kosten worden ter kennis van de Inschrijver gebracht op het ogenblik van bevestiging van zijn bestelling. De voor een Abonnement geldende prijzen zijn die welke van kracht zijn bij de registratie van het Abonnement. De betalingswijzen worden meegedeeld aan de Inschrijver bij de bevestiging van zijn bestelling. De Inschrijver verzekert aan PUB: 1) dat hij de wettige houder is van de rekening die verbonden is met het gekozen betaalmiddel, of 2) dat hij van de wettige houder van de rekening die verbonden is met het gekozen betaalmiddel de toelating heeft gekregen om de betaling te verrichten. In geval van installatie van een betaalplatform dat het voor de Inschrijver mogelijk maakt te betalen volgens de gekozen betalingswijze, verbindt PUB zich ertoe te voorzien in alle middelen die nodig zijn om de veiligheid van de transacties te verzekeren. Daartoe worden de gegevens die nodig zijn voor de betaling versleuteld en beschermd door het protocol SSL (Security Socket Layer). De pagina’s met deze betalingsgegevens worden enkel gehost door PUB. Eender welke promotionele aanbieding die PUB of een partner eventueel aanbiedt, is enkel toepasselijk en geldig gedurende de beperkte duur waarin de aanbieding voorziet (hierna de ‘Promotionele aanbieding’). Promotionele aanbiedingen kunnen niet met elkaar worden gecumuleerd.

2.5 Toegang tot de Abonnementen

Om toegang te hebben tot de publicaties en/of diensten van een Pack moet de Inschrijver het totale bedrag zoals vermeld op het gekozen Pack hebben betaald, in overeenstemming met de beschikbare betalingsvoorwaarden. Onverminderd de eerste zin van dit punt, heeft de Inschrijver – zodra hij zijn bestelling heeft bevestigd en zijn bevestigingsmail heeft gekregen – op voorlopige wijze toegang tot de publicaties en/of diensten van zijn Abonnement. Betaalt de Inschrijver het bedrag betreffende zijn Abonnement niet binnen een termijn van 30 dagen einde maand vanaf de datum van de bevestigingsmail, dan komt er een einde aan de voorlopige toegang die de Inschrijver had gekregen en behoudt PUB zich het recht voor het Abonnement te annuleren na de Inschrijver eerst in gebreke te hebben gesteld. Het gebrek aan betaling op de vervaldatum vanwege de Inschrijver leidt, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, tot de toepassing van een nalatigheidsinterest tegen het gangbare percentage. In geval van annulering van het Abonnement heeft een dergelijk gebrek aan betaling tot gevolg dat de Inschrijver aan PUB een bedrag is verschuldigd gelijk aan de waarde van de publicaties en/of diensten die de Inschrijver genoot en waarin de kosten van een dergelijke terbeschikkingstelling eveneens zijn opgenomen. PUB is niet aansprakelijk voor het onderhoud, de update of de onderbreking van de toegang tot de elektronische inhoud in verband met een Abonnement waartoe PUB beslist om de kwaliteit van haar publicaties en/of diensten te verzekeren. PUB is evenmin aansprakelijk voor de opschorting van de toegang tot de elektronische inhoud eigen aan een Abonnement als gevolg van één of meer oorzaken onafhankelijk van de wil van PUB. In een dergelijke situatie stelt PUB alles in het werk om de Inschrijver opnieuw toegang te bieden tot de elektronische inhoud.

2.6 Levering – Duur

De inwerkingtreding van de levering van de publicaties en/of diensten die opgenomen zijn in een Pack gebeurt als volgt: 1) Digitaal abonnement, binnen een termijn van 48 uur; 2) Abonnement gedrukt tijdschrift, binnen een termijn van één maand; 3) Diensten, met inbegrip van een ontbijtsessie, de dag van de prestatie. PUB is niet aansprakelijk voor de gevolgen, op het vlak van levering, van oorzaken onafhankelijk van haar wil. Bij wijze van voorbeeld is PUB meer bepaald niet aansprakelijk voor de opgelopen vertraging als gevolg van stakingen, tekortkomingen van het distributienet, overmacht of een fout die de Inschrijver maakt wanneer hij zijn gegevens invoert. Is het Abonnement voor een bepaalde duur aangegaan, dan wordt het stilzwijgend verlengd op de einddatum van de periode voorzien voor een onbepaalde duur. Is het Abonnement aangegaan zonder vermelding van welke duur ook, dan wordt het Abonnement geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde duur.

2.7 Verbreking van een Abonnement

Zoals aangegeven in punt 2.6 worden Abonnementen voor een bepaalde duur stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur op de einddatum van de voor het Abonnement voorziene duur, tenzij de Inschrijver PUB uitdrukkelijk kennis heeft gegeven, per brief of via e-mail en ten laatste 3 maanden vóór de einddatum van het Abonnement, van zijn weigering het contract te verlengen.

Abonnementen van onbepaalde duur, en desgevallend stilzwijgend verlengde contracten, mogen door de Inschrijver om het even wanneer worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden, zonder dat de Inschrijver aanspraak kan maken op de betaling van een schadevergoeding noch op de terugbetaling door PUB van de periode waarvoor hij al heeft betaald.

Abonnementen kunnen door PUB worden opgezegd, met voorafgaande ingebrekestelling, in geval van: 1) niet-betaling zoals nader toegelicht in punt 2.5 of 2) schending door de Inschrijver van zijn verbintenissen bij toepassing van de Voorwaarden en zijn Abonnement of om het even welk ander document gesloten tussen de Inschrijver en PUB.

2.8 Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht wordt enkel toegekend aan de Inschrijver-consument die in Europa is gevestigd (hierna de ‘Consument’) in de betekenis van artikel I.1 2° van het Wetboek van economisch recht. Dit recht biedt de Consument de mogelijkheid zijn Abonnement in te trekken binnen een termijn van 14 dagen vanaf: 1) voor Abonnementen die enkel betrekking hebben op de levering van digitale diensten, de inwerkingtreding van het Abonnement, 2) voor de overige Abonnementen, de fysieke inbezitneming van het tijdschrift dat deel uitmaakt van het gekozen Pack.

De Inschrijver kan zijn herroepingsrecht uitoefenen aan de hand van het model dat hij vindt op http://economie.fgov.be/fr/binaries/Annexe_2_VI_et_XIV_CDE_formulaire_de_retractation_tcm326-275274.pdf of door een ondubbelzinnige verklaring op te sturen naar PUB waarin de Consument zijn beslissing toelicht om zich uit het contract terug te trekken. De verklaring van herroeping dient via e-mail te worden verzonden naar het adres redaction@PUB.be of schriftelijk naar het adres Leuvensesteenweg 656 te B-1030 Brussel, gericht aan PUB. In geval van herroeping binnen de voorziene termijn stuurt PUB een bewijs van ontvangst van de herroeping naar de Consument. PUB betaalt aan de Consument dan alle ontvangen betalingen terug, met inbegrip van – in voorkomend geval – de leveringskosten, binnen een termijn van 14 dagen vanaf de dag waarop PUB kennis heeft gekregen van de beslissing van de Consument om zijn Abonnement te herroepen. PUB kan de terugbetaling aan de Consument echter uitstellen tot ze de naar de Consument verzonden goederen heeft teruggekregen of tot de Consument een bewijs levert van het feit dat hij die goederen heeft verzonden. De Consument dient enkel de kosten te betalen die het rechtstreeks gevolg zijn van de terugzending van de goederen. Dit herroepingsrecht bestaat niet met betrekking tot de eenmalige levering van een krant, een tijdschrift of een magazine.

2.9 Bewijs

De informaticaregisters die PUB zelf bijhoudt en bewaart of die voor haar rekening worden bijgehouden en bewaard, en die meer bepaald de Gegevens bevatten die de Inschrijvers hebben meegedeeld, vormen bewijzen van Abonnement, Bestellingen en betalingen.

3. BREAKFAST SESSIONS – EVENTS

3.1 Aanbod

PUB organiseert ontbijtsessies en events in verband waarmee alle rechten en overige bepalingen nader worden toegelicht op de Website. PUB organiseert deze ontbijtsessies en events op regelmatige wijze. De Inschrijver die wenst deel te nemen aan een sessie, moet zich op voorhand inschrijven (hierna de ‘Sessie’). Er bestaat geen abonnementsformule voor de ontbijtsessies en events.

3.2 Betaling

Om toegang te krijgen tot een sessie moet de Inschrijver zich op voorhand hebben ingeschreven en het opgegeven bedrag voor de gekozen Sessie volledig hebben betaald volgens de beschikbare betalingsgegevens. Betaalt de Inschrijver het bedrag voor de Sessie niet binnen een termijn van 3 dagen vóór de datum van de gekozen Sessie, dan behoudt PUB zich het recht voor de Inschrijver uit te schrijven voor de gekozen Sessie na hem voorafgaandelijk in gebreke te hebben gesteld. Het gebrek aan betaling op de vervaldag vanwege de Inschrijver heeft, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, tot gevolg dat een nalatigheidsinterest gelijk aan het geldende wettelijke percentage wordt toegepast. Wordt de inschrijving voor de Sessie geannuleerd, dan is de Inschrijver als gevolg van een dergelijk gebrek aan betaling gehouden aan PUB een bedrag te betalen gelijk aan de inschrijvingskosten van de Inschrijver voor de Sessie. De Inschrijvers die al een Abonnement zijn aangegaan, genieten een voordeeltarief zoals vermeld in het afgesloten Abonnement. Wordt een Sessie door PUB geannuleerd, dan brengt PUB de deelnemers daarvan op de hoogte en betaalt zij in voorkomend geval de al verrichte betalingen terug.

3.3 Toepassing van de voorwaarden

Voor het overige zijn de andere punten van deze Voorwaarden toepasselijk op de Ontbijtsessies en events.

4. INTELECTUELE EIGENDOM

De Website wordt beschermd door het auteursrecht overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van economisch recht.

Bij toepassing van de bepalingen betreffende het auteursrecht is PUB de enige eigenaar van de inhoud betreffende haar publicaties en/of diensten, die niet mogen worden gereproduceerd of nagebootst. Ieder gebruik dat tot doel heeft inhoud waarvan PUB eigenaar is volledig of gedeeltelijk en gratis of tegen betaling te reproduceren, te verspreiden, te verkopen of te exploiteren is verboden. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling mag inhoud alleen om privéredenen worden gebruikt.

5. BESCHERMING VAN DE GEGEVENS

5.1 Account van de Inschrijver

Overeenkomstig punt 2.3 verbindt de Inschrijver zich er ten overstaan van PUB toe zijn Gegevens up-to-date te houden. Hij staat in voor het beheer van zijn account en is daarvoor als enige aansprakelijk. PUB is niet aansprakelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit de tekortkomingen in verband met het bijhouden van zijn account door de Inschrijver.

Merkt de Inschrijver dat zijn Gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan zoals beschreven in het Vertrouwelijkheidsbeleid of wordt er een inbreuk begaan op de vertrouwelijkheid of de bescherming van zijn Gegevens, dan dient hij dit onverwijld te melden aan PUB opdat zij de nodige middelen zou aanwenden om de vastgestelde problemen op te lossen.

5.2 Bescherming van de gegevens door PUB

PUB verbindt zich ertoe en verklaart dat de Gegevens waarover ze beschikt op loyale en wettige wijze werden verzameld overeenkomstig het doel zoals vastgesteld in het Vertrouwelijkheidsbeleid (hierna ‘Doel’), dat ze die slechts zal bewaren voor een duur die niet langer is dan de duur nodig om het Doel te verwezenlijken en, tot slot, dat de Gegevens relevant, passend en niet buitensporig zijn ten opzichte van het Doel. In dit verband wordt er verwezen naar het Vertrouwelijkheidsbeleid.

5.3 Recht van de Inschrijver

Bij toepassing van het Vertrouwelijkheidsbeleid geniet de Inschrijver de volgende rechten: het recht om gegevens te verwijderen of te corrigeren, het recht om de verwerking ervan stop te zetten of te beperken en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. De voorwaarden en bepalingen betreffende de uitoefening van zijn rechten worden nader toegelicht in het Vertrouwelijkheidsbeleid van PUB.”

6. TOEPASSELIJK RECHT

Elk Abonnement wordt beheerst door het Belgisch recht.

7. BEVOEGD GERECHT

Elk geschil dat al dan niet rechtstreeks betrekking heeft op de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de stopzetting van een Abonnement, een Ontbijtsessie of een event, en waarvoor geen minnelijke oplossing zou worden gevonden, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.