ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES EN INTERPRETATIES

1.1 Tenzij in de Algemene Voorwaarden anders is bepaald, hebben termen die met een hoofdletter beginnen de volgende betekenis:

 1. De term "Aanbod" verwijst naar de bestelbon die door PUB aan de Klant wordt meegedeeld, via de Site, per e-mail, tijdens een afspraak of per telefoon (deze opsomming is exemplarisch), en die met name en zonder dat deze opsomming beperkend is, betrekking heeft op de verkoop van advertentieruimte op zijn media, op het abonnement op een of meer van zijn media, op het commerciële partnerschap op evenementen die door PUB worden georganiseerd.
 2. De term "Klant" verwijst naar de natuurlijke en/of rechtspersoon die een Bestelling plaatst bij PUB.
 3. De term "Bankrekening" verwijst naar PUB's bankrekening nr. BE75 0910 2120 6451.
 4. De term "Contract" verwijst naar deze Algemene Voorwaarden, de Bestelling, de Facturen en het Privacybeleid, die een contractueel geheel vormen dat voorrang heeft op elke andere overeenkomst tussen de Partijen.
 5. De term "PUB" verwijst naar de Vennootschap The New Pub, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1070 Brussel, Barastraat 173/177 en die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0630.657.079.
 6. De term "Publicatie" verwijst naar elke advertentie en/of publicatie die PUB op verzoek van de Klant uitvoert na het afsluiten van een Contract.
 7. De term "Site" verwijst naar de website PUB https://pub.be/fr/ / https://pub.be/nl/ en alle bijgewerkte versies daarvan.
 8. De term "Service" verwijst naar alle commerciële integraties die door PUB voor de Klant worden geleverd.
 9. De term "Factuur" verwijst naar elke factuur die door PUB wordt uitgegeven in verband met een Bestelling.
 10.  De term "Partijen" verwijst naar PUB en de Klant.
 11.  De term "Privacybeleid" verwijst naar het beleid van PUB inzake de privacy van klanten en persoonsgegevens, dat kan worden geraadpleegd via de volgende link: https://pub.be/fr/politique-de-confidentialite/
 12.  De term 'Algemene Voorwaarden' verwijst naar deze Algemene voorwaarden en alle bijgewerkte versies daarvan.

1.2 Andere termen worden ook direct gedefinieerd in de tekst van de Algemene Voorwaarden en vullen de bovenstaande definities aan.

1.3 De Franse versie van deze algemene voorwaarden heeft voorrang op alle andere versies die in een andere taal dan het Frans zijn opgesteld.

1.4 De titels van de artikelen zijn louter indicatief en voor het gemak toegevoegd. Ze beïnvloeden of beperken de interpretatie van de Algemene Voorwaarden niet.

1.5 Afhankelijk van de context verwijzen termen in het enkelvoud ook naar het meervoud en omgekeerd.

1.6 In dagen uitgedrukte termijnen worden berekend van middernacht tot middernacht. Ze worden berekend vanaf de dag die volgt op de dag van de handeling of gebeurtenis die er aanleiding toe geeft. De vervaldatum is inbegrepen in de periode.

2. ALGEMEEN

 1. Elke overeenkomst, voorwaarde of document dat in tegenspraak is met het Contract wordt als nietig beschouwd, of op zijn minst als niet van toepassing tussen de Partijen.
 2. Het plaatsen van een Bestelling door de Klant per telefoon of via de Site, de betaling van een Bestelling (zelfs een gedeeltelijke betaling), de ondertekening van een Bestelling of de verzending van een schriftelijk document (e-mail, brief, bericht) waarin het akkoord van de Klant uitdrukkelijk of stilzwijgend maar met zekerheid wordt bevestigd, vormt automatisch een akkoord met het Contract (hierna "Aanvaarding" genoemd).
 3. De Klant bevestigt dat hij/zij volgens zijn/haar nationale wetgeving over de vereiste bekwaamheid beschikt om een contract met PUB aan te gaan. Als de Klant deze hoedanigheid niet heeft of als hij deze verliest, moet hij - op eigen verantwoordelijkheid - PUB hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Tot die kennisgeving wordt de Klant verondersteld over de vereiste hoedanigheid te beschikken om een contract met PUB aan te gaan.
 4. PUB behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijziging zal alleen plaatsvinden door de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden online te zetten, waarvan de Klant op de hoogte zal worden gebracht.
 5. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van PUB: https://pub.be/fr/. Door ze te aanvaarden, wordt de Klant verondersteld ze volledig te hebben begrepen.

3. BESTELLINGEN

 1. Elke Bestelling die door de Klant wordt geplaatst, wordt uitgevoerd onder zijn eigen verantwoordelijkheid, waarbij PUB zich beperkt tot het uitvoeren van de Bestelling van de Klant.
 2. De Publicaties die voortvloeien uit een Bestelling worden gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant en/of enige tussenpersoon of adverteerder, die, met uitsluiting van PUB, uitsluitend de verantwoordelijkheid op zich nemen voor eventuele inbreuken op de wet, klachten of gerechtelijke procedures naar aanleiding van een Publicatie. De kosten voor het publiceren van eventuele rechten van antwoord of het uitvoeren van andere verplichtingen waartoe PUB als uitgever of drukker verplicht zou zijn ter gelegenheid van een aankondiging of publicatie, worden gefactureerd aan de Klant die dit aanvaardt, en dit zonder mogelijkheid tot verhaal. De aandacht van de Klant is specifiek op dit punt gevestigd en hij bevestigt onherroepelijk dat hij hiermee akkoord gaat.
 3. De Publicaties worden ingevoegd tegen de tarieven, eventuele supplementen en voorwaarden die van kracht zijn op de datum van publicatie en die vermeld staan in de prijsbrochures en op de website. De aandacht van de Klant wordt specifiek gevestigd op dit punt en hij bevestigt onherroepelijk dat hij ermee akkoord gaat. De directie van PUB behoudt zich het recht voor om op elk moment het advertentietarief, het formaat, de breedte van de kolommen of het systeem van verantwoording van de advertenties te wijzigen.
 4. PUB heeft het recht om de uitvoering van een Publicatie te weigeren, voortijdig te beëindigen of uit te stellen, zonder schadevergoeding of recht voor de Klant, wanneer PUB van mening is dat deze Publicatie in strijd is met de geldende wetten en reglementen of niet overeenstemt̀ met het imago, de overtuiging of de belangen van het medium of van PUB, of wanneer de Klant weigert het door PUB gevraagde voorschot te betalen en/of in gebreke is met de betaling van de bedragen die hij aan PUB verschuldigd is, aan het imago, de overtuiging of de belangen van het medium of van PUB, of als de Klant weigert het door PUB gevraagde voorschot te betalen en/of in gebreke blijft met de betaling van de bedragen die hij aan PUB verschuldigd is.
 5. Aangezien de verschillende media van PUB beantwoorden aan een specifiek beeld en een specifieke kwaliteit, moeten de Publicaties voldoen aan de voorwaarden van kwaliteit en specificiteit van het medium waarin ze worden geplaatst. PUB heeft te allen tijde het recht om te eisen dat de Publicaties haar vooraf worden voorgelegd, om, indien nodig, wijzigingen op te leggen en/of om, zonder meer, de publicatie te weigeren van advertenties waarvan zij meent dat deze niet voldoen aan voornoemde voorwaarden, zonder vergoeding of welk recht dan ook voor de Klant.
 6. De publicatie is geschreven in de taal van het medium waarvoor ze bestemd is. Elke afwijking moet vooraf schriftelijk worden goedgekeurd door PUB. De door de Klant gevraagde locatie wordt zoveel mogelijk gerespecteerd́ zonder dat PUB de Klant hiervoor enige garantie biedt. Een speciale of bevoorrechte locatie kan alleen worden gegarandeerd als de tariefsupplementen worden betaald. Wanneer een Klant zich ertoe verbonden heeft een toeslag te betalen overeenkomstig het tarief om een speciale of voorkeurplaats te verkrijgen, is hij verplicht de prijs te betalen zonder de voorziene toeslag, indien zijn advertentie door lay-outproblemen of om welke andere reden dan ook op een andere dan de gevraagde plaats verschijnt, en dit zonder enig verhaal van de Klant tegen PUB.
 7. Het Aanbod is het resultaat van een onderhandeling tussen PUB en de Klant en is dus uitsluitend van toepassing op wat het uitdrukkelijk omvat. Elke nieuwe aanvraag van de Klant zal dus het voorwerp uitmaken van een nieuw Aanbod dat door de Klant moet worden aanvaard.

4. CONTRACTDUUR

 1. De looptijd van het Contract mag nooit langer zijn dan vijftien maanden vanaf de datum van Aanvaarding van het Aanbod, of twaalf maanden vanaf de datum waarop de Publicatie voor het eerst verschijnt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en ondertekend door PUB.

5. MATERIAAL - KWALITEIT - TESTS

 1. PUB moet in het bezit zijn van het materiaal en de instructies die nodig zijn om de Bestelling en/of de Publicatie uit te voeren binnen de termijnen en onder de voorwaarden die in het Contract zijn bepaald. PUB is niet aansprakelijk als zij het materiaal, de specifieke instructies en/of de informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de Bestelling en/of de Publicatie (deze lijst is exemplarisch) niet heeft ontvangen binnen de contractuele termijn of, als er geen termijn is bepaald, binnen een redelijke termijn vóór de datum van de Publicatie.
 2. Klanten die vóór publicatie een proefdruk willen ontvangen, moeten hierom vragen wanneer ze hun Acceptatie bevestigen. Proefdrukken die voor het drukken worden geleverd, worden op normaal papier gereproduceerd. Zorgvuldige proefdrukken, bijvoorbeeld in getrouwe kleuren en/of op drukpapier, worden extra gefactureerd. Deze regeling geldt ook voor extra proefdrukken.
 3. Laattijdige aanlevering van materiaal, laattijdige aanvraag of niet uitdrukkelijk overeengekomen aanlevering van een 'goed voor druk' ontslaat PUB van haar verplichting om het goed tijdig aan te leveren en ontslaat haar van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten, vergissingen of weglatingen die na het drukken zouden worden vastgesteld. PUB wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot fouten, vergissingen of weglatingen (deze opsomming is exemplarisch) in een door de Klant goedgekeurde proef, waarbij deze laatste er verantwoordelijk voor is om PUB voldoende op voorhand te informeren indien er wijzigingen en/of aanpassingen moeten worden aangebracht.
 4. De klant verplicht zich tot het aanleveren van drukklare documenten, digitaal materiaal of samenstellingen die voldoen aan de eisen van het gebruikte drukproceś. Alleen digitaal materiaal, video's, foto's, tekeningen van goede kwaliteit en zeer goede vertoonde proeven worden geaccepteerd. Indien de Klant geen drukklaar materiaal aanlevert, is de keuze van de lettertypes en de lay-out de uitsluitende beslissing van de drukker. De Klant bevestigt dat PUB geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor drukfouten die voortvloeien uit de levering van materiaal of documenten die niet voldoen aan de voorwaarden voor een goede reproductie, waarbij deze opsomming als voorbeeld dient. Als de Klant digitaal prepress-materiaal levert dat niet vergezeld gaat van een gedrukte versie, is de verkoper op geen enkele manier verantwoordelijk voor het resultaat van het knipperen, waarbij deze opsomming exemplarisch is.
 5. PUB wijst alle verantwoordelijkheid af voor fouten die te wijten zijn aan instructies die verwarrend, onvolledig, slecht geschreven of mondeling of telefonisch meegedeeld zijn, evenals voor vertalingen door de Klant, waarbij deze opsomming exemplarisch is.
 6. Gezien het voorgaande geeft een eventuele fout of slechte reproductie of een drukfout van een tekst of afbeelding, waarbij deze lijst exemplarisch is, de Klant niet het recht om de Publicatie te betwisten of om de betaling voor de invoegingen te annuleren of om een gratis herdruk of compensatie te eisen, waarbij deze lijst exemplarisch is.
 7. PUB wijst alle verantwoordelijkheid af voor het weglaten, een fout in de samenstelling of locatie van een keý of identificatiecode, of voor het verkeerd drukken ervan. Evenzo aanvaardt PUB geen aansprakelijkheid voor teksten die in een plaat moeten worden ingevoegd of vervangen. Fouten en onvolkomenheden bij deze manipulaties geven de Klant niet het recht om de publicatie aan te vechten of de betaling voor de invoegingen te annuleren of een gratis herdruk of compensatie te eisen.
 8. Als de Klant geen drukklaar materiaal levert, heeft PUB het recht om de kosten van proefdrukken, platen, composities, digitaal materiaal, films, selecties en vertalingen te factureren, waarbij deze lijst als voorbeeld geldt. Als het verzoek om dergelijk materiaal te produceren niet wordt gevolgd door een bestelling, worden de productiekosten gefactureerd. Eventuele correcties en/of aanvullingen op proeven die afwijken van het origineel worden naar rato gefactureerd. Meer werk wordt in alle gevallen gefactureerd.

6. BEHOUD VAN APPARATUUR

 1. Voor tijdschriften wordt het door de Klant geleverde materiaal gedurende 6 maanden na de datum van de laatste inlassing bewaard. Voor alle andere drukwerk wordt dit materiaal alleen op verzoek bewaard. Na deze periode kan al het materiaal dat niet door de Klant wordt opgeëist́ door PUB vrij worden vernietigd of verwijderd.
 2. De teksten, bestanden, video's, foto's, documenten (deze opsomming is exemplarisch), al dan niet betaald, die toebehoren aan de Klant en die zich in de kantoren van PUB bevinden, zijn daar op verzoek van de Klant, voor diens rekening en risico, die PUB formeel ontslaat van elke aansprakelijkheid.
 3. Deze materialen zijn niet verzekerd tegen welk risico dan ook. Bijgevolg wordt geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor schade aan het materiaal door de behandeling die het moet ondergaan of voor verlies of diefstal. Dit geldt ook voor uitgevoerde werken en voor goederen of leveringen bestemd voor de klant...

7. DRUK

 1. De klant aanvaardt de door de fabrikanten van dit materiaal bepaalde toleranties. De perfecte overeenstemming van de te reproduceren kleuren evenals de perfecte onveranderlijkheid van de inkten, de inkt en de registratie worden niet gegarandeerd, deze opsomming is exemplarisch. Afwijkingen die specifiek zijn voor het soort werk dat moet worden uitgevoerd, worden uitdrukkelijk reeds door de klant aanvaard.

8. VERZOEK TOT ORDERWIJZIGING

 1. Verzoeken tot annulering, wijziging of opschorting van een advertentieorder moeten Schriftelijk worden ingediend bij de respectieve reclameafdeling van PUB en binnen de termijnen die in de Bestelling zijn vastgesteld. De Klant erkent dat elke laattijdige aanvraag niet in aanmerking zal worden genomen door PUB en aanvaardt nu reeds de daaruit voortvloeiende gevolgen.
 2. De annulering van een doorlopende opdracht of elke wijziging die de doorlopende opdracht vermindert, moet binnen dezelfde termijn worden aangevraagd bij PUB, maar dan per aangetekende brief.
 3. De aandacht van de Klant wordt specifiek gevestigd op het feit dat bestellingen vast en onherroepelijk zijn en alleen kunnen worden geannuleerd met de schriftelijke toestemming van PUB, na tijdig verzoek van de Klant.
 4. Elk verzoek om een Bestelling te wijzigen dat niet in overeenstemming met de voorgaande artikelen wordt gedaan, wordt door PUB niet in behandeling genomen en kan, naar goeddunken van PUB, aanleiding geven tot kosten en/of een herberekening van de geldende tarieven.

9. KLACHT

 1. De Klant bevestigt aan PUB dat hij de publicatie van zijn Publicatie gekoppeld aan een advertentie nauwlettend volgt. Met name vanwege de sluitingstijd kan een klacht over een Publicatie alleen in behandeling worden genomen als deze binnen 3 dagen na de publicatie van de Publicatie schriftelijk bij PUB wordt ingediend.
 2. Klachten met betrekking tot Drukwerk moeten binnen 8 dagen na de eerste levering worden ingediend.
 3. Elke klacht met betrekking tot de facturatie moet onverwijld, d.w.z. binnen de acht dagen na de verzending van de factuur, worden ingediend. Indien de Klant de factuur niet in ontvangst neemt, begint de termijn van acht dagen te lopen op het moment van de levering van de factuur, de verzendnota of elk ander document van dezelfde aard.
 4. Het niet naleven van deze termijnen resulteert automatisch in de niet-ontvankelijkheid van de claim en betekent dat de Klant de boekproducten of -diensten heeft aanvaard́. Gedeeltelijk gebruik van het werk of de boekdiensten houdt acceptatie van het werk of de diensten in zijn geheel in. Gebreken geconstateerd in een deel van de boekproducten of -diensten geven de Klant niet het recht de gehele levering te weigeren.
 5. Een tijdige en gegronde claim beperkt de aansprakelijkheid van PUB tot een heruitgave of korting en alleen als de fout nadelig is voor het beoogde doel van de Advertentie of dienst.

10. Voorwaarden van koop-/verkooporders

 1. Voor elke Bestelling moet PUB de Klant hebben kunnen identificeren en van hem hebben ontvangen: zijn naam, voornaam, e-mailadres en, indien van toepassing, zijn vast of mobiel telefoonnummer. Als de Klant niet is geïdentificeerd, kan geen enkele Bestelling door PUB worden verwerkt en uitgevoerd.
 2. Na de Aanvaarding verbindt de Klant zich ertoe om alle handelingen te stellen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Bestelling, namelijk, met name en zonder dat deze opsomming limitatief is: over te gaan tot de betaling van de Bestelling op de bankrekening van PUB, zijn persoonlijke gegevens en de nodige en/of nuttige informatie met betrekking tot de Bestelling mee te delen, de instructies uit te voeren die door PUB worden meegedeeld met betrekking tot de Bestelling.
 3. Zowel bij aankoop als bij verkoop heeft PUB het recht om, vóór het plaatsen van de Bestelling, een voorschot of een waarborg van minstens 10% van het bedrag van de Bestelling aan de Klant te vragen.
 4. Elk verzuim van betaling van een Bestelling brengt van rechtswege, na voorafgaande ingebrekestelling, interest op tegen de wettelijke interestvoet die van kracht is in handelszaken overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, zoals gewijzigd door de wet van 14 augustus 2021 of elke latere wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002.
 5. Als de betaling niet wordt uitgevoerd, beginnen de interesten te lopen binnen 24 uur na de vervaldag die in de Bestelling is vermeld. Bovendien wordt het bedrag dat de Klant aan PUB verschuldigd is, verhoogd met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 10% van de Bestelling, met een minimum van EUR 500, onverminderd enige andere verhoging voor het geleden verlies, met inbegrip van eventuele invorderingskosten ten laste van de Klant. De Klant, in zijn hoedanigheid van Onderneming, erkent dat deze clausule een compensatie vormt voor het niet betalen binnen de contractuele termijnen en geen boeteclausule is. Dit beding wordt met kennis van zaken aanvaard door de Onderneming, die onherroepelijk erkent dat het in overeenstemming is met de handelsgebruiken en in geen geval een oneerlijk beding vormt in de zin van artikel VI.91/5 van het Wetboek van Economisch Recht.
 6. Betalingen worden altijd gedaan ter vereffening van de oudste schuld en bij voorrang worden alle kosten, inclusief vergoedingen aan PUB, afgetrokken van de rente op achterstallige betalingen.
 7. Als de Klant bij niet-betaling van een factuur na ingebrekestelling nog steeds in gebreke blijft om te betalen, heeft PUB het recht om de Overeenkomst ten nadele van de Klant te beëindigen, waardoor de Klant verplicht is om PUB alle bedragen te betalen die uit hoofde van de Overeenkomst aan PUB verschuldigd zijn. Bovendien heeft PUB recht op vergoeding van haar werkelijke schade indien blijkt dat deze groter is dan die welke Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst konden schatten.
 8. Facturen moeten op de vervaldag betaald worden, zonder korting en per bankoverschrijving. Betaling via wissels kan alleen worden aanvaard na voorafgaande goedkeuring door PUB. Disconto- en bankkosten zijn altijd ten laste van de opdrachtgever.

11. COPYRIGHT

 1. Het bestellen van een reproductie van een tekening, foto, document of tekst, bestand enz. impliceert dat de Klant hiervoor de toestemming heeft gekregen. Bijgevolg bevestigt de Klant aan PUB dat hij alle toelatingen en alle rechten heeft verkregen die nodig en/of nuttig zijn voor de uitvoering van een Bestelling en/of een Publicatie. Deze verbintenis vormt een essentieel element voor PUB, die zich het recht voorbehoudt om het Contract op te zeggen wegens wangedrag, zonder opzegtermijn of schadevergoeding, in geval van niet-naleving van dit artikel.
 2. De arrangementen, modellen, schetsen, digitaal materiaal, composities, interpretaties, lay-out (deze lijst is exemplarisch) die PUB maakt, blijven zijn exclusieve eigendom en zijn auteursrechtelijk beschermd, ongeacht de gebruikte techniek. De levering of facturatie van deze materialen doet dan ook geen afbreuk aan het voorgaande.

12. Persoonlijke gegevens

 1. PUB hecht bijzonder veel belang aan de persoonsgegevens die het kan verzamelen in verband met Bestellingen.
 2. De Klant erkent kennis te hebben genomen van het beleid van PUB inzake "Privacy van de klant en persoonsgegevens", dat kan worden geraadpleegd via de volgende link: https://pub.be/fr/politique-de-confidentialite/. Zonder dat deze lijst volledig is, herinnert PUB u eraan dat :
 3. Krachtens de R.G.P.D.[1] is PUB verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit contract;
 4. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens in dit geval is het contract en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen die aan PUB zijn opgelegd;
 5. De Klant heeft de rechten die voortvloeien uit de R.G.P.D.: toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid, verzet, geautomatiseerde individuele beslissing. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend op info@goldforex.be
 6. PUB behoudt zich het recht voor om de identiteit van de Klant op te vragen, ongeacht het bedrag van de Bestelling, en om alle bewijsstukken op te vragen die nodig zijn om de bron van de inkomsten vast te stellen. Als de Klant PUB de door laatstgenoemde gevraagde gegevens niet verstrekt, is PUB niet verplicht om de Bestellingen van de Klant uit te voeren.PUB mag persoonsgegevens van haar klanten doorgeven aan haar onderaannemers voor zover ze nodig zijn voor de uitvoering van dit contract. Hiertoe garandeert PUB dat haar onderaannemers de R.G.P.D. naleven.

13. Aansprakelijkheid

 1. In overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek kan PUB niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een geval van overmacht. In het bijzonder is een geval van overmacht het optreden van een onvoorziene, onoverkomelijke oorzaak buiten de controle van PUB, met inbegrip van maar niet beperkt tot natuurrampen, epidemieën, oorlog, vordering, brand, overstroming, industriële ongevallen, lock-outs, stakingen of arbeidsconflicten.
 2. Overmacht geeft de Klant geen recht op schadevergoeding. In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot uitvoering als gevolg van een geval van overmacht, zal PUB de Klant op om het even welke manier informeren en is zij gemachtigd om de uitvoering van een Bestelling op te schorten, zonder schadevergoeding aan de Klant. In geval van totale onmogelijkheid tot uitvoering als gevolg van een geval van overmacht, is PUB gemachtigd om dit Contract te beëindigen, na de Klant daarvan op de hoogte te hebben gebracht, op om het even welke manier, zonder enige vergoeding aan de Klant.
 3. PUB kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij een storing van de telecommunicatiemiddelen, van de server waarop de Site of een internetsite wordt gehost of bij het niet ontvangen van e-mails, faxen of brieven die door de Klant zijn verzonden.
 4. PUB is niet aansprakelijk voor a) verlies/schade die niet is veroorzaakt door een fout van PUB; of b) commercieel verlies (inclusief verlies van winst, inkomsten, contracten, verwachte besparingen, gegevens, goodwill of onnodige uitgaven), of c) indirecte of gevolgschade die niet door de Partijen kon worden voorzien bij het plaatsen van een Bestelling.
 5. De gegevens die toegankelijk zijn via de Site worden uitsluitend ter informatie gepubliceerd, wat de Klant uitdrukkelijk erkent.
 6. Voor elk Order mag de aansprakelijkheid van PUB niet hoger zijn dan het bedrag dat aan PUB verschuldigd is uit hoofde van die Order.
 7. PUB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de mededeling van onjuiste informatie of uit het verzuim om informatie mee te delen waarvoor de Klant verantwoordelijk is.
 8. Elke partij verbindt zich ertoe en verklaart alle sociale, administratieve en fiscale verplichtingen na te komen die op haar en haar eigen vertegenwoordigers of agenten rusten en waarvoor elke partij persoonlijk en exclusief verantwoordelijk is.

14. Tijdelijke onderbreking

 1. PUB behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar Site tijdelijk af te sluiten, met name om het onderhoud van de hardware en/of software en infrastructuren die voor de toegang zijn geïmplementeerd te waarborgen, of in geval van een piek in het verkeer, zonder dat de Klant hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

15. Bleken

 1. De Klant verbindt zich ertoe om via PUB geen enkele transactie uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband kan worden gebracht met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, waarbij deze lijst niet exhaustief is.
 2. De Klant verbindt zich ertoe om alle "anti-witwasnormen" na te leven die hem zouden kunnen worden opgelegd. In deze context verbindt de Klant zich ertoe alle noodzakelijke en/of nuttige documenten voor te leggen om zijn identiteit te bevestigen en de wettelijkheid aan te tonen van de oorsprong van de fondsen die worden gebruikt om PUB te betalen of om andere edele metalen bestemd voor opslag te verwerven.

16. Neem contact op met

U kunt contact opnemen met PUB voor vragen, het uitoefenen van rechten of klachten:

17. Melding

 1. Alle kennisgevingen, ingebrekestellingen en andere mededelingen op basis van het Contract moeten naar de Partijen worden verzonden per aangetekende post met ontvangstbevestiging of per e-mail met ontvangstbevestiging.
 2. Elke Partij kan door middel van een kennisgeving in overeenstemming met dit artikel een ander adres of persoon aanwijzen voor de ontvangst van kennisgevingen in het kader van dit Contract.

18. Volledig

 1. Dit Contract annuleert en vervangt alle eerdere toezeggingen of verklaringen van de Partijen, van welke aard dan ook, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot het onderwerp van het Contract.
 2. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen.

19. Geldigheid van items

 1. De artikelen van dit Contract die in strijd zijn met de wettelijke of reglementaire bepalingen van openbare orde of dwingend recht, worden als ongeschreven beschouwd, zonder dat deze nietigheid de geldigheid van het Contract in zijn geheel aantast.
 2. In dat geval vervangen de Partijen in onderling overleg en met inachtneming van de werkelijke intentie van de Partijen op het moment van het sluiten van het Contract, de bepaling die nietig of in strijd met een bepaling van dwingend recht of een bepaling van openbare orde is, door een andere bepaling die binnen de wettelijke grenzen dezelfde gevolgen heeft als de bepaling die nietig of in strijd met een bepaling van dwingend recht of een bepaling van openbare orde is verklaard of waarvan de gevolgen die van de te vervangen bepaling zo dicht mogelijk benaderen.

20. Afstand van recht

 1. Het feit dat een Partij geen gebruik maakt van de niet-nakoming door een andere Partij van een onderdeel van het Contract houdt geen afstand in van het recht dat haar door dat onderdeel of door een ander onderdeel van het Contract wordt verleend.

21. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. De Klant verbindt zich ertoe om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PUB.
 2. Elke overdracht in strijd met dit artikel kan niet aan PUB worden tegengeworpen. Bovendien wordt de aansprakelijkheid van de Klant specifiek ingeroepen en heeft PUB het recht om het Contract onmiddellijk te beëindigen ten nadele van de Klant, om de Klant in gebreke te stellen om alle aan PUB verschuldigde bedragen te betalen en om een vergoeding te krijgen voor de schade die hij heeft geleden als gevolg van de contractuele fout van de Klant.
 3. In overeenstemming met artikel 5.193 §1 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek bevestigt de Klant dat hij ermee instemt dat PUB het Contract en zijn rechten en verplichtingen mag overdragen aan elke andere partij, op voorwaarde dat de Klant hiervan vooraf schriftelijk in kennis wordt gesteld.

22. Vertrouwelijkheid

 1. Elk van de Partijen verbindt zich ertoe het vertrouwelijke karakter te bewaren van alle informatie die wordt meegedeeld vóór de ondertekening van het Contract, tijdens de uitvoering ervan en ook bij de beëindiging ervan. Bovendien verbindt elke Partij zich ertoe geen commentaar te leveren dat het imago van de andere Partij kan schaden of de activiteiten, producten, diensten, het management of het personeel van de andere Partij in diskrediet kan brengen, zonder dat deze opsomming exhaustief is, en verbindt zich ertoe geen commentaar te leveren dat als denigrerend kan worden opgevat.
 2. De Klant erkent in het bijzonder het vertrouwelijke karakter van de voorwaarden van de Aanbieding en verbindt zich er formeel toe om deze Aanbieding en de voorwaarden ervan niet aan derden door te geven.
 3. Behalve in gevallen vereist door de wet, een rechtbank of een bevoegde autoriteit, verbindt elk van de Partijen zich ertoe geen informatie van vertrouwelijke aard, noch het bestaan, het doel of de inhoud van het Contract aan derden te onthullen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. In het geval van een door de wet, een rechtbank of een bevoegde autoriteit vereiste mededeling, zal de Partij die vertrouwelijke informatie dient mee te delen, de andere Partij vooraf informeren over het tijdstip en de inhoud van deze mededeling.
 4. Deze geheimhoudingsplicht strekt zich uit tot personeelsleden en het management van elk van de partijen.
 5. De Partijen blijven gebonden door deze vertrouwelijkheidsverbintenis voor een periode van vijf jaar na de looptijd van het Contract.

23. Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. Op dit Contract is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de interpretatie van dit Contract dat niet binnen een redelijke termijn in der minne kan worden geschikt, zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank voor Ondernemingen van Brussel.

 

[1] Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "GDPR")