Hervorming auteursrecht in laatste rechte lijn?

Communication / News

Copyright DirectiveEr is een akkoord over de hervorming van het auteursrecht in de Europese Unie. Dat legt grote internetbedrijven - lees: Google, Facebook etc. - strengere regels op over wat kan en wat niet. De overeengekomen tekst moet nu formeel worden bevestigd door het Europees Parlement en de Raad.Uitgevers bereiken meer lezers dan ooit en investeren hiervoor drastisch in nieuwe business modellen, aangepast aan de digitale realiteit. Diverse rechthebbenden, zoals Vlaamse Nieuwsmedia, verwelkomen het akkoord dat in het kader van de hervorming van het auteursrecht in de trialoog is bereikt. "Uitgevers beschikken echter niet over een instrument om deze investeringen op een afdoende wijze te kunnen beschermen. Uitgevers kunnen niet eeuwig blijven investeren in content die door derde partijen systematisch wordt hergebruikt zonder dat er hiervoor een vergoeding tegenover staat," zegt men bij Vlaamse Nieuwsmedia. "Vandaar dat er een aanpassing van het juridisch kader zich opdringt en de invoering van een uitgeversrecht noodzakelijk is. Want het gebrek aan dergelijk kader vandaag de dag speelt in het voordeel van derde partijen die freeriden op deze content en gaat ten koste van een kwaliteitsvolle onafhankelijke pers."
Artikel 11 van de goedgekeurde tekst is een duidelijke juridische erkenning die tot gevolg moet hebben dat de belangrijke positie die uitgevers innemen in het ecosysteem naar waarde wordt geschat, nog steeds volgens Vlaamse Nieuwsmedia. Een uitgeversrecht in de vorm van een naburig recht is dan de enige rechtsfiguur die uitgevers kan erkennen als rechthebbenden en zodoende hun positie zal versterken ten opzichte van derden en hen zal toelaten hun content te exploiteren en efficiënter op te treden tegen derden-inbreukmakers. Het is de enige rechtsfiguur die effectief de onderhandelingspositie van uitgevers kan versterken, hetgeen broodnodig is om o.a. de onderhandelingen met de mondiale technologie spelers te kunnen aangaan. Artikel 11 gaat over de manier waarop via het internet wordt gelinkt met persartikels. Een ander artikel 13 waar Google c.s. het moeilijk mee heeft is artikel 13, dat een striktere controle bepaalt over wat mensen uploaden. Terzijde: dat er 'iets' moet worden gedaan is duidelijk. Op Radio 1 vertelde een YouTube-ster dat ze (advertentie-) inkomsten dreigt mis te lopen als ze niet langer zomaar "een foto van Google" mag gebruiken. Dat die fotograaf misschien ook graag van zijn beroep leeft, kwam niet meteen bij haar op. Om maar te zeggen dat er nog veel misverstanden en vormen van onbegrip leven.
Het uitgeversrecht is niet meer of minder wat vandaag de dag al jaren bestaat voor andere contentproducenten, kan worden vastgesteld: "Audiovisuele producenten genieten reeds jaren een eigen naburig recht voor de content die zij produceren, wat hen, dankzij de investeringen die zij gedaan hebben, toelaat zelfstandig hun content te exploiteren. Persuitgevers investeren evenzeer in hun content en dragen hiervoor evenzeer de risico’s zonder dat daar een eigen recht tegenover staat. Dit zorgt voor een ongelijk speelveld dat nooit had mogen bestaan. Vlaamse Nieuwsmedia is dan ook verheugd dat de Europese instellingen deze realiteit erkennen en tot een evenwichtige en afdwingbare oplossing zijn gekomen om persuitgevers te beschermen tegen het gratis hergebruik van content door onlinediensten in de digitale omgeving."
De overeengekomen tekst moet nu formeel worden bevestigd door het Europees Parlement en de Raad. Zodra de nieuwe regels zijn bevestigd en in het Publicatieblad van de EU zijn bekendgemaakt, hebben de lidstaten 24 maanden de tijd om ze in nationale wetgeving om te zetten.