VRM tikt VTM en CAZ op de vingers

Media / News

VRMDe Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, legt VTM (7.500 euro) en CAZ (2.500 euro) boete op voor het niet conform de regelgeving uitzenden van reclame.

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (13 oktober 2016, 17u-23u), waaronder VTM en CAZ. Wat deed VTM fout? Tijdens de onderzochte periode worden 17 reclameblokken uitgezonden. De reclamebeginbumpers duren 2 tot 3 seconden. De tekst “RECLAME” wordt slechts gedurende 1 seconde getoond. Artikel 79, § 1, van het Mediadecreet schrijft voor dat televisiereclame duidelijk herkenbaar moet zijn en moet kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Reclame moet worden gescheiden van andere onderdelen van het programma met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen. Bij de toetsing van een bepaalde uitzending aan artikel 79, § 1, van het Mediadecreet moet de VRM telkens in concreto nagaan of de gebruikte middelen doeltreffend zijn. Hierbij dient de mogelijke verwarring bij de kijkers als leidraad. Met het oog op het creëren van een grotere rechtszekerheid heeft de VRM in het verleden een overleg met de sector georganiseerd en op basis daarvan op 23 februari 2015 een standpunt aangenomen over het onderscheid tussen reclame en redactionele inhoud. Als richtsnoeren met betrekking tot beginbumpers is onder meer het volgende gesteld: “Men kan van een duidelijk herkenbare afbakening van reclame en redactionele inhoud spreken wanneer de beginbumper minstens 5 seconden beeldvullend wordt getoond. Afwijkend hiervan is ook sprake van een duidelijk herkenbare afbakening van reclame en redactionele inhoud wanneer de beginbumper minstens 2 seconden beeldvullend wordt getoond en op de beginbumper het woord “RECLAME” vermeld wordt in een grootte die voor de doorsnee kijker gemakkelijk leesbaar is. [...]”

De VRM besluit dat de door VTM uitgezonden korte beginbumpers waarop het woord “RECLAME” niet voor de volledige duur wordt vermeld, niet kunnen worden beschouwd als een duidelijk herkenbare afbakening van reclame en redactionele inhoud. Gelet op de ernst van de inbreuk en eerdere inbreuken, legt de VRM VTM een administratieve geldboete van 7.500 euro op.

Bij CAZ stelt de VRM vast dat de tekengrootte waarin de tekst “RECLAME” wordt getoond, zeer klein is waardoor deze tekst voor de gemiddelde kijker niet duidelijk leesbaar is. De tekst wordt daarbij ook deels overlapt door de uitvergroting van de letters van CAZ. Ook hier beslist de VRM dat de gebruikte beginbumpers niet kunnen worden beschouwd als een duidelijk herkenbare afbakening van reclame en redactionele inhoud. Gelet op het feit dat het een eerste inbreuk van die aard voor CAZ betreft, wordt een administratieve geldboete van 2.500 euro opgelegd.

De beslissing kan geraadpleegd worden op de website van de VRM.